ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายการจองห้องพัก

         ข้อความทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์กฎหมายราชอาณาจักรไทย และหรือเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ดังนั้นชื่อเฉพาะ ข้อความ ชื่อเรื่อง วลี โลโก้ ไอคอน กราฟฟิค หรือ การออกแบบต่างๆ ของเว็บไซด์นี้ เป็นการสร้างขึ้นเพื่อแสดงชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า หรือการให้บริการทางการค้า ของบริษัทภูมสิริโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงแรมบ้านคุณเชียงใหม่) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้ ผู้อื่นที่มิใช่ ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิ์ใช้ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น  

         บริษัทภูมิสิริโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่ละเมิดสิทธิดังกล่าว

ราคา

          ราคาที่แสดงในเว็บไซด์นี้ เป็นราคาที่รวมอาหารเช้า สำหรับผู้ที่เข้าพักจริงตามการจองพักเดี่ยวหรือพักคู่ เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และราคานี้เป็นราคาที่จะต้องชำระค่ามัดจำห้องพักล่วงหน้าผ่านระบบการจองทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น    

การจองห้องพัก

          ทางโรงแรมจะยืนยันห้องพักหลังจากที่ลูกค้ามีการชำระเงินเพื่อขอสำรองห้องพัก ทางโรงแรมจะส่งเอกสารตอบกลับเพื่อยืนยันทางอีเมล์พร้อมรายละเอียดการจองและเงื่อนไขต่างๆ ดังนั้นรายละเอียดอีเมล์ของทางลูกค้าจึงต้องถูกต้องและครบถ้วน ทางโรงแรมจะดำเนินการตอบรับภายใน 24ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลการจองของลูกค้า ซึ่งหากลูกค้าไม่ได้รับเมล์ตอบกลับภายในระยะเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อทางโรงแรมทันที หากข้อมูลในการทำจองของลูกค้าไม่สมบูรณ์อันทำให้เกิดข้อผิดพลาด ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อคิดค่าบริการในกรณีที่ยกเลิกหรือไม่เข้าพักในวันที่กำหนดไว้ในการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อจ่ายเงินมัดจำสำรองห้องพัก ฝ่ายสำรองห้องพักจะรักษาข้อมูลบัตรเครดิตส่วนตัวของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัย หากลูกค้าไม่เข้าพักและไม่ได้ทำการยกเลิกในระยะเวลาที่กำหนด ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการจากจากบัตรเครดิตของลูกค้าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เวลาเช็คอิน/เช็คเอ้าท์

         ทางโรงแรมกำหนดเวลาสำหรับเช็คอินคือ 14.00 น. และเช็คเอ้าท์คือ 12.00 น. เว้นแต่ว่าลูกค้าได้มีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

การชำระเงิน

          ลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดบัตรเครดิตเพื่อขอสำรองห้องพัก โดยบัตรฯ จะถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนเงินมัดจำ ตามรายละเอียดการจอง กรณีที่เรียกเก็บเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือจะถูกเรียกเก็บในวันเข้าพักหรือวันเช็คเอ้าท์   ค่าบริการจะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าเป็นเงินไทยบาท หรือตามสกุลเงินต่างประเทศโดยการคำนวณออกมาจากเงินไทยบาท โดยคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ทำการจอง ในวันเช็คอิน ทางโรงแรมจะขอบัตรเครดิตเพื่อทำการตรวจสอบ หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นเช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักผ้า จะถูกเรียกเก็บรวมในบัตรเครดิตที่แจ้งไว้

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

          หากลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง เช่นการเพิ่มระยะเวลา การขอลดจำนวนห้อง หรือการขอเข้าเช็คอินล่าช้า กรุณาติดต่อโรงแรมผ่านทางอีเมล์ หรือทางโทรสาร การขอเปลี่ยนแปลงเข้าพักดังกล่าว จะต้องมีการคิดคำนวณอัตราค่าที่พักใหม่ ซึ่งอาจจะเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้นการขอเปลี่ยนแปลงการจองขึ้นอยู่กับสถานะห้องพักในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วย

การขอปรับลดการจอง

          การขอปรับลดระยะเวลาการจอง การขอเช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด การขอลดจำนวนห้องพักหรือลดจำนวนคน ดังกล่าวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อนโยบายการขอยกเลิก ซึ่งอาจมีผลในการคิดค่ายกเลิกตามนโยบายของโรงแรมที่ตั้งไว้ ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อการขอยกเลิก

การขอขยายระยะเวลาการจอง

          กรุณาติตต่อฝ่ายต้อนรับของทางโรงแรม

นโยบายการขอยกเลิกหรือการไม่เข้าพักตามกำหนด

  • ในกรณีลูกค้าจ่ายเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า หากมีการแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าพักมากกว่า 14 วัน ทางโรงแรมจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หลังหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการของธนาคารแล้ว 10.5%
  • ในกรณีลูกค้าจ่ายเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า หากมีการแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเข้าพัก ทางโรงแรมจะไม่คืนเงิน
  • ในกรณีลูกค้าจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า หากมีการแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าพักมากกว่า 14 วัน ทางโรงแรมจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หลังหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการของธนาคาร 10.5%
  • ในกรณีลูกค้าจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า หากมีการแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าพักน้อยกว่า 14 วัน ทางโรงแรมจะไม่คืนเงินมัดจำให้
  • ในกรณีไม่เข้าพักในวันที่ทำการจอง ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการเต็มจำนวน

 

หากมีการยกเลิกหรือไม่เข้าพักในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการเต็มจำนวน

  • 24 ธันวาคม ถึง 10 มกราคม
  • ช่วงเทศกาลตรุษจีน

การเช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด

  • ในกรณีจ่ายเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนหรือมีการมัดจำบางส่วน หากมีการเช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด ทางโรงแรมจะไม่คืนเงิน

เนื้อหาเว็บไซด์

          เนื้อหาในเว็บไซด์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งการแก้ไขข้อมูลอาจเกิดขึ้นก่อนวันลูกค้าเข้าพักหรือในระหว่างที่เข้าพัก ราคาที่แจ้งไว้เป็นราคาที่ถูกต้องแล้ว ณ วันนั้นที่ได้แจ้งราคา ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งมีผลให้ราคาค่าห้องที่กำหนดไว้เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ลูกค้าทำการวางเงินมัดจำหรือจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน ราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากลูกค้าไม่พึงประสงค์ ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกได้ และจะมีเงื่อนไขเป็นไปตามนโยบายการขอยกเลิกห้องพักของทางโรงแรม

ข้อจำกัดในการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

         ไม่ว่าจะมีข้อความใดๆ ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ก็ตาม ทางบริษัทภูมสิริ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกรณีเกิดความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นการเฉพาะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันส่งผลในภายหลัง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสียรายได้ การขาดผลกำไร การเสียผลประโยชน์ การเสียโอกาส อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและงื่อนไขฉบับนี้

กฏหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจ

        สินค้า และ/หรือบริการต่าง ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ อาจไม่มีบริการในประเทศของท่าน ทางบริษัทภูมสิริ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับรองในบริการหรือสินค้าต่างๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ทั้งในเรื่องของความถูกต้อง ความเหมาะสมหากมีบริการในสถานที่อื่นใดก็ตาม เว็บไซต์นี้มีการบริหารจัดการจากประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองและบังคับใช้ของกฏหมายไทย

 

         นโยบายขอยกเลิกการจองอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านมีข้อแนะนำสามารถส่งอีเมล์ถึงทางโรงแรมได้ที่  info@baankhunchiangmai.com

 

 

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X